1


พันธกิจ

       สร้างเครือข่ายผู้บริโภค สร้างโลกแห่งความสุข สร้างความจริงในสังคม

  1. มุ่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และนวัตกรรม
  2. มุ่งยกระดับฐานะทางการเงินของสมาชิก แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ให้มีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
  3. มุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในสังคม ด้วยความรัก การให้ การเสียสละมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร
  4. มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิผล เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ