1


 • ปณิธาน (Resolution)

  บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเพื่อหุ้นส่วนในธุรกิจเครือข่าย โดยจะพัฒนาที่มุ่งเน้นการทำงานที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสู่จุดสูงสุด ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น และสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ ขอให้พันธะสัญญากับนักธุรกิจแกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล
  1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ยุติธรรม โปร่งใส ภายใต้หลัก “ถูกต้องมาก่อนถูกใจ”
  2. บริษัทฯ จะคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  3. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความสำเร็จสูงสุดของนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล เป็นที่ตั้ง
  4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การให้เกียรติ การแบ่งปันและการรับรู้รับฟังจากสมาชิก
  5. บริษัทฯ จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับคนดี คนเก่ง คนสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างคู่สังคมไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคน ได้รับโอกาสที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงการศึกษา ชนชั้น วรรณะ มุ่งยกระดับฐานะทางการเงินของสมาชิก ในสภาวะการที่ไม่มีความเสี่ยง ด้วยแผนการตลาดที่เรียบง่าย โปร่งใสและยุติธรรม ให้เป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างหลักแนวคิด แรงบันดาลใจ พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน

เช็คสายงาน
ค่านิยม (Value)

เราเป็นบริษัทฯ ที่จะอยู่ร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับค่านิยม 5 ประการ ดังนี้
1. สร้างการเปิดใจยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2. สร้างความรัก ความซื่อสัตย์และใว้วางใจได้
3. สร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักในสิ่งที่ทำ
4. สร้างการเจริญเติบโตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน เรียบง่ายไม่ซับซ้อน
5. สร้างการมีความสุข รักในสุขภาพ

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยสมาชิก มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน